”අල්ලාහ්” යැයි හඳුන්වන්නේ කාටද?

allahvai_handunvenne_katada1allahvai_handunvenne_katada2allahvai_handunvenne_katada3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *