ශෝක පණිවුඩය

ඉතිහාසයේ ලාංකික මුස්ලිම්වරුන් සුදු ජාතිකයන්ගේ තාඩන පීඩනවලට ලක් වූ සෑම විටකම ඔවුන්ට වාසස්ථාන දී පදිංචිවීමට ඉඩකඩ සලසනු ලැබූයේ බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා විසිනිග මුස්ලිම්වරුන්ගේ සිත් තුළ භික්ෂූන් වහන්සේලා හට ඇත්තේ මහත් වූ ගෞරවයක් හා සැලකිල්ලකිග එය නැති කිරීමට සමහර බටහිර...

Read More