ඌරු මස් අනුභවය ඉස්ලාමය පිටු දකින්නේ ඇයි

මනුෂ්‍යයකුගේ ජීවිතයට අවශ්‍යය ප‍්‍රධාන කාරණාවන් හතරක් ඇත.එනම් හිඳීමට වාසස්ථාන(නිවාස*,ආහාරපාන,වස්ත‍්‍ර සහ නිරෝගී ජීවිතයක් සඳහා බෙහෙත් යන්නය.ඒවා අතුරින් දිනපතාම අවශ්‍යය වන්නේ ආහාර සහ ජලයයි.අප ආහාර තෝරා ගැනීමේදී තම ශරීරයට හිතකර මෙන්ම ගුණදායක ආහාර තෝරා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වේ.තාකෂණික හා සොයා

Read More