ප්‍රංශ කාන්තාවක් වන මේරි සෝෆියා විසින් ජනාධිපති මැක්‍රොන්ට ලියන ලද ලිපියක්..

මාලිගේ කැරලිකාර කණ්ඩායම් විසින් අවුරුදු හතරක් විතර ප්‍රාණ ඇපකරුවෙකු ලෙස සිට පසුගිය සිකුරාදා 09.10.20 නිදහස් වූ ප්‍රංශ වීරවරිය වන මරියම් (අවු. 75) ඉස්ලාමය වැළඳගෙනීමෙන් පසු ප්‍රංශයේ ජනාධිපති එමානුවෙල් මැක්‍රොන් වෙත ලියු ලිපි විවිධාකාරව මාධ්‍ය තුළ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත....

Read More