මෙම අල්-කුර්ආන් පරිවර්තනයෙහි යම් වැරුද්දක් හෝ අඩුපාඩුවක් ඇතොත් පහත සඳහන් විද්‍යුත් ලිපිනයට ඒ පිළිබඳ වහා දැනුම්දෙන්න  frcsquran@gmail.com

alquraaan_frcs

ජුසු – 01

 alquraaan_frcs

ජුසු – 02

 alquraaan_frcs

ජුසු – 03

alquraaan_frcs

ජුසු – 04

alquraaan_frcs

ජුසු – 05

alquraaan_frcs

ජුසු – 06

alquraaan_frcs

ජුසු – 07

alquraaan_frcs

ජුසු – 08

alquraaan_frcs

ජුසු – 09

alquraaan_frcs

ජුසු – 10

alquraaan_frcs

ජුසු – 11

alquraaan_frcs

ජුසු – 12

alquraaan_frcs

ජුසු – 13

alquraaan_frcs

ජුසු – 14

alquraaan_frcs

ජුසු – 15

alquraaan_frcs

ජුසු – 16

alquraaan_frcs

ජුසු – 17

alquraaan_frcs

ජුසු – 18

alquraaan_frcs

ජුසු – 19

alquraaan_frcs

ජුසු – 20

alquraaan_frcs

ජුසු – 21

alquraaan_frcs

ජුසු – 22

alquraaan_frcs

ජුසු – 23

alquraaan_frcs

ජුසු – 24

alquraaan_frcs

ජුසු – 25

alquraaan_frcs

ජුසු – 26

alquraaan_frcs

ජුසු – 27

 alquraaan_frcs

ජුසු – 28

alquraaan_frcs

ජුසු – 29

alquraaan_frcs

ජුසු – 30

 

Leave a Comment